Kayǎnphao Talantaiblondau Nû̌blan Lablan

Kayǎnphao talantaǐbloandau nû̌blanbā mè kamahtan dô̌ Laòkǎn kǎn , Dimò̌so wein , Laòkǎn blǒnsû̌ hodau beǐ Nein 2756 Lǎ Nitan htan  4  taû̌   8  daò̌ nu. Dô̌ talataǐblondau akaǔ ahta mè Bathá pǔraû̌ akhau-nǎ lahan, Lilaǐ dò tahtǒn akhaunǎ lahan, Kayǎn swî̌lǎn phaocā aplaǔ lahan,  dò kayǎn aphon anǎ aplaǔ lahan kahtan niswî̌ nicǎ blon nu.

BG  Lahta ,1.jpg