Kayǎnphao mô̌nnû

Kayǎnphao mô̌nnû (16)Blan me

Kayǎnphao mô̌nnû (16) blan mè mahtan dô̌ Naypyidaw Kònci môn, Lewě wein, Aung Nǎn Kyo dǒn lǎ nein2016 Apri lǎ (9)dò̌ taû̌ (10) ma nû̌daò̌ akaǔnu. Dô̌ pyè̌ ak aǔ Naypyidaw Kònci akhaunǎ dò Acǒya(Govenment) dò pra aphi tathátaya aphon lahan htan laǒ preǐnu. Pwì̌ akaǔ nu aphilan ba pra apháli anaû̌ Ghonhtǔ (3) Batha kakhaulahan , pra aklan apya ǎkacǎ da lahan dò Phǔbwûn anaû̌ (Damācārīyā) bwè̄ lahan atamanǎn sū . Beǐ mô̌nha akhei mè mahtan thǎpreǐ  taklan tapya  dò dô̌ pwè̌ akaǔnu alai taû̌ mè praphon laǒblǎnblî̌ aò (1000) theiba ta-ǔ nu.

 Thayû̌ u Kayǎnphao mô̌nnû tayòn mè non ǔ ka.

 Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.