Kayǎnphao mô̌nnû arîakaǐ

AD 2000 nein Kayǎnphao mô̌nû (17) blan mè kamahtanmò̌ dô̌ Thaplaokǎn balan, SiSain môn, YePhyu dǒn nu. Kayǎnphao mô̌nnû akhein aklan mè Cwaǐ dò ma pǔnein pǔlǎ nu kamahtan preǐ beǐ April Lǎ (10)daò̌ dò beǐ April 9 daò̌ dò 10 daò̌ mô̌nha mè kamahtan mò̌ taklan tapyǎ , talyan tathapaô̌ nu. dò kamahtan mò̌ takrain taplǎnBòlibò̌ dò  taklān Htǒnpǒnkǎn ka-aòmò̌ theiba ka-ǔ nu.

Talantaǐblon kayǎnphao mô̌nnû